قشنگ زیربغلم رو لیس بزن عرق هامو تمیز کن (لیسیدن زیربغل میسترس آیدا)