لیسیدن کفش، جوراب و پاهای میسترس رها توسط برده باوفاش